EKOguide
Publicerat 28 april 2021 av Elisabetta Troglio

EKOguide – ett stöd i den hållbara planeringen

Vi på Ekologigruppen rör oss ständigt i miljöer där frågor och beslut som påverkar livet för människor, djur och växter. Det har vi gjort i snart 35 år. Under åren som har gått har det hänt mycket och i teorin är det många som ställer sig bakom de sociala och gröna frågorna och som vill att de ska få ta plats i planeringen av nya stadsdelar och i förtätningsprojekt. Men när det väl kommer till kritan är det ofta svårt att hävda dessa värden som ofta upplevs som mindre konkreta än till exempel behov av infrastruktur och parkeringstal. De kvalitativa måtten upplevs helt enkelt inte ha samma tyngd och är därför lättare att ifrågasätta och prioritera bort. 

Platser där människor kan mötas är en förutsättning för folkliv och kontakt mellan invånare. Genom att ge plats för möten i en stadsdel skapas även möjligheter till lokalt förankrade aktiviteter och traditioner. I det offentliga rummet ska alla kunna mötas på lika villkor, oberoende av ålder, etniskt ursprung, åsikter, kultur, köpkraft och livssituation.

Ladda hem webb-versionen 

Här kan du ladda ner en webb-version av manualen. Det är en kortversion som innehåller de viktigaste aspekterna att beakta inom hållbarhetsanalysen för att uppnå en bra helhet. Den fullständiga manualen där alla indikatorer och parametrar listas är främst till för våra kunder och de processer som vi driver tillsammans. Här finns själva värderosdiagrammet att ladda ner.  

Hållbarhetsstyrning i planer och projekt 

Här är några av det olika tjänster där vi stöttar våra kunder och där EKOguiden är ett viktigt verktyg och kunskapsunderlag

Vilken typ av indikatorer finns i EKOguide? 

I vår bransch används olika typer av indikatorer allt oftare i stadsutvecklingsprojekt för att beskriva och jämföra olika typer av värden. Men detta för också med sig en rad frågor. Vilka parametrar för hållbar stadsutveckling kan mätas i siffror? Vilka siffror är i så fall rätt? Och hur säkerställer vi de parametrar som inte kan eller bör kvantifieras? 

Ett exempel på hur ett värderosdiagram kan användas. Cirkeldiagrammet visualiserar de tolv huvudfaktorer som presenteras i manualen. Varje eker representerar en hållbarhetsfaktor som är kopplad till den fysiska strukturen i ett planförslag eller i en befintlig bebyggelse. Ju längre ut på ekern desto bättre förutsättningar för hållbarhet. Värderosdiagrammet är ett bra verktyg för diskussion och visualisering av hållbarhet i alla typer av planskeden och skalor.

Ett verktyg för diskussion, analys, bedömning och uppföljning 

Vi vill bidra med svar på dessa frågor genom vår vägledning EKOguide, där vi har sammanställt evidensbaserade indikatorer från manualer och rapporter samt lyft fram konflikter och behov av vidareutveckling av olika mjuka parametrar. Vi har lyft in barn- och ungdomsperspektivet, kopplat till ekosystemtjänstbegreppet och till Agenda 2030 och de globala målen. 

EKOguide är ett verktyg för diskussion, analys, bedömning och uppföljning av hållbarheten i stadsutvecklingsprojekt som gör det lättare att beskriva och jämföra olika värden. Ett verktyg som också hjälper oss att aldrig glömma att ställa oss frågan vad vi styr mot, vilka värden vi prioriterar, och vilka vi därför kompromissar bort. 

Komplexa system och konstruktiva diskussioner 

Vi vet att städerna och de ekosystem vi lever i är komplexa system i ständig förändring. Det går inte att ta fram perfekta indikatorer eller det perfekta hållbarhetsbedömningsverktyget, men vi behöver inte heller nå dit. Planering handlar om avvägningar och prioriteringar, och vi måste våga uttrycka dessa prioriteringar tydligt. Om vi är medvetna om fallgroparna kan indikatorer användas för att få igång en konstruktiv diskussion om vilka aspekter som är viktiga och vad som ska få utrymme i staden. Rätt utformade indikatorer är viktiga för att kunna kommunicera värden, eftersom de ger oss en möjlighet att jämföra, redovisa och följa upp konsekvenserna av olika val på ett transparent sätt, vilket också underlättar styrningen mot hållbarhet. Verktygets har också en viktig pedagogisk funktion som kan tydliggöra olika utfall gentemot beslutsfattare så att de kan fatta väl grundade beslut.

Styrning av hållbarhet i planprocesser har också varit fokus av Ekologigruppens webbinarie-serie under 2020. Alla webbinarier går att se här. 

Hur kan verktyget användas?   

EKOguide utgör ett verktyg för diskussion, analys, bedömning och uppföljning av hållbarheten i stadsutvecklingsprojekt. Verktyget riktar sig främst till alla aktörer i stadsbyggandet och samhällsplaneringen som arbetar med hållbarhetsfrågor i sina planer och processer. 

Genom att belysa viktiga aspekter för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ges en översikt över planers och programs hållbarhet i ett helhetsperspektiv. Verktyget byggs kring tolv hållbarhetsfaktorer som representerar de olika aspekterna av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Verktyget förhåller sig till planer för fysiska strukturer, och faktorerna är valda utifrån huruvida just den struktur som presenteras i planen möjliggör en hållbar utveckling. 

Komplexiteten synliggörs genom delfaktorer 

Varje hållbarhetsfaktor delas i sin tur upp i delfaktorer för att beskriva de strukturer som utgör faktorernas faktiska hållbarhet. Förklarande och sammanfattande texter introducerar varje hållbarhetsfaktor och delfaktor. För varje delfaktor har vi identifierat olika indikatorer, nyckeltal, riktlinjer och viktiga aspekter att beakta. Både mätbara och icke mätbara indikatorer har samlats för att uppmärksamma och betona bredden av delfaktorer. 

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor eller vill veta mer om EKOguide och hur den kan användas i just ditt projekt.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning