STRATEGI & UTBILDNING

Strategiskt miljömålsarbete

I våra uppdrag arbetar vi med förslag till strategier och strategiska arbetssätt för att nå uppställda mål, såväl för internationella åtaganden som för kommunal utveckling.

KONTAKTA OSS

För att Sverige ska kunna uppfylla sina många hållbarhetsmål krävs en lång rad välformulerade strategier. Ekologigruppen erbjuder stöd inom detta strategiska arbete för aktörer som på olika nivåer arbetar för att nå miljömål, generationsmål eller internationella åtaganden.

Ekologigruppen erbjuder stöd inom strategiskt klimatarbete, utformning av översiktsplaner samt grön- och blåplaner och arbete för att nå mål inom EU:s vattendirektiv och FN:s mål för biologisk mångfald likväl som kommunala miljömål. Vi har lång erfarenhet av att samordna flera led av åtgärder inom exempelvis naturvård och artbevarande och integrera dessa med arbete för grön och blå infrastruktur. Vi ser dessutom till att dessa strategier kan integreras med strategier för hållbar bebyggelseutveckling, där vi även erbjuder stöd i svåra avvägningar.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
070 378 54 42
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning