PLANERING & MILJÖBEDÖMNING

Hållbarhetsanalys med Värderosen

Värderosen är ett verktyg för diskussion, analys och bedömning av hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt. Genom att belysa aspekter för ekologisk, social, ekonomisk och fysisk hållbarhet ges en bra översikt över hållbarheten i ett helhetsperspektiv. Värderosen är ett verktyg för att beskriva, diskutera och värdera hur vi ser på vår stad och hållbarheten i olika förslag för en stadsutveckling. Värderosen visualiseras i ett cirkeldiagram där olika bedömningar för ekologisk, social, ekonomisk och fysisk hållbarhet sammanställs utifrån 15 hållbarhetsfaktorer. Hållbarhetsfaktorerna är kopplade till den fysiska strukturen som förmedlas i ett planförslag.

KONTAKTA OSS

Värderosen gör det möjligt att identifiera de hållbarhetsaspekter som i nuläget är svaga och vilka som är starka, som en del i arbetet med att formulera strategier för en utveckling. I rosen blir man också varse vilka hållbarhetsfaktorer som stärker varandra och vilka som ofta motverkar varandra. I takt med att man i projektet prövar olika alternativa lösningar, blir det nödvändigt att vara tydlig med vilka hållbarhetsaspekter man vill prioritera och hur man motiverar sina avvägningar. En hållbar stadsutveckling består ju alltid av en mängd avvägningar mellan olika aspekter.

Som verktyg kan värderosen användas i tidiga diskussionsskeden och i medborgarprocesser för att åskådliggöra olika scenarier och olika syften med utvecklingen av ett område. Den kan också användas som en metod för att analysera eller bedöma hållbarheten i ett planförslag och tydligt visualisera olika alternativs hållbarhet och jämföra med ett nuläge. Värderosen tydliggör projektets potential att stärka hållbarheten i ett helhetsperspektiv.

Verktyget är utvecklat av Ekologigruppen i samarbete med Arken Arkitekter. Ekologigruppen erbjuder hållbarhetsanalyser och bedömningar med hjälp av värderosen i samband med miljöbedömningsprocesser och MKB, eller som ett fristående projekt. Värderosen används också för diskussion i tidiga skeden och är ett effektivt verktyg i medborgardialoger.

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Anna Seffel
Biolog / MKB-konsult
08 525 201 06
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.