ANALYSER & BESLUTSUNDERLAG

Artskyddsutredning

Den som planlägger eller bygger behöver ta reda på om arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen påverkas. Görs inte det riskerar projektet att stoppas eller försenas. Artskyddsförordningen infördes i svensk lag 2008. Lagtexten är (även för en lagtext) förhållandevis krånglig, och praxis utvecklas ständigt allteftersom nya domar i miljööverdomstolen ger vägledning till hur lagen skall tolkas.

KONTAKTA OSS

Grundregeln är att det inte är tillåtet att göra det svårare att behålla livskraftiga populationer av skyddade arter. Det gäller lokalt såväl som nationellt. Om skyddade arter riskerar att påverkas av ett projekt är det ändå möjligt att genomföra skyddsåtgärder för att säkerställa att det totala antalet individer av arten inte minskar. Exempelvis kan en exploatering av en äng med skyddade fjärilar tillåtas om man restaurerar och sköter ett annat lämpligt område så att fjärilspopulationen fortsatt har goda livsförutsättningar. Grundläggande för arbete med denna typ av skyddsåtgärder är god kunskap om de arter som kan påverkas, god kunskap om vilka åtgärder som faktiskt fungerar samt inte minst, kunskap om hur myndigheter och domstolar hanterar ärendena. Vi på Ekologigruppen arbetar ständigt med denna typ av uppdrag och hjälper gärna till i projekt som berör artskyddsförordningsarter. En viktig sak att tänka på är att alla inventeringar inte kan göras när som helst på året, det är därför viktigt att planera artinventeringar i god tid.

Så här kan en process för en artskyddsutredning se ut
Eftersök av befintlig kunskap om skyddade arter i området

 • Fältinventering av relevanta arter
 • Förslag till skyddsåtgärder (om skyddade arter kan påverkas)
 • Samråd med länsstyrelse
 • Genomförande av eventuella skyddsåtgärder

Exempel på uppdrag

 • Förbifart Stockholm: Inventering, åtgärdsförslag, dispensansökan hos länsstyrelse, genomförande av åtgärder och uppföljning. Förhandlingar i Miljödomstol och Miljööverdomstol.
 • Viksberg detaljplan: inventering, förslag och genomförande av åtgärder för större vattensalamander
 • Slutförvar av använt kärnbränsle Forsmark: inventering, förslag och genomförande av åtgärder, dispensansökan Förhandlingar i Miljödomstol.
 • Ostlänken: Artinventeringar, Förslag till strategi för hantering av fåglar skyddade enligt artskyddsförordningen. Pågående.
EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Per Collinder
Biolog och geovetare
08 525 201 19
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.