PROJEKT

Restaureringsåtgärder i det föreslagna naturreservatet för Garnsviken, Sigtuna

KUND: Sigtuna kommun | ÅR: 2014 - Pågående

Ekologigruppen arbetar tillsammans med Sigtuna kommun för att skapa ett naturreservat med fokus på vattenmiljöer i Mälarviken Garnsviken. Här finns en av de talrikaste lokalerna för den rödlistade fiskarten asp i Mälaren och även förekomst av den intressanta fisken nissöga som finns upptaget i bilaga 2 till EUs Art- och habitatdirektiv.

På grund av Mälarens reglering, upphörandet av beteshävd och slåtter, samt en hög näringstillförsel till viken, har många översvämningsmarker i området försämrats eller helt förvunnit. Tidigare öppna vattenytor växer igen med vass och näckrosor med negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Som en del i arbetet tar vi fram åtgärdsförslag för förvaltningen av området med fokus på restaurering av vassbälten, strandängar och bottnar med skyddsvärd undervattensvegetation. Tillsammans med åtgärder för att begränsa tillförseln av näring till Garnsviken är ambitionen att det genom rätt förvaltning ska kunna gå att bibehålla och återskapa livsmiljöer för flertalet skyddsvärda arter av fisk, fågel och flora.

Team: Fredrik Engdahl, Emma Hammarström, Eleonor Häger, Anders Haglund

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenförvaltning
 • Miljöövervakning
 • Utbildning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Ekologisk kompensation
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.