Globala målen
Publicerat 7 april 2021

Ekologigruppen och Agenda 2030  

FN:s generalförsamling antog år 2015 Agenda 2030, en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Med agendan har världens länder åtagit sig att bland annat bekämpa olikheter inom och mellan länder samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Ekologigruppen har nationell spetskompetens i sakfrågor som berör flera av de globala målen. Vi levererar innovativa lösningar på komplexa frågeställningar och vill, tillsammans med våra kunder, arbeta aktivt för att nå de globala målen i tid. 

De globala målen och Ekologigruppen

Ekologigruppen har nationell spetskompetens i sakfrågor som berör flera av de globala målen. Av samtliga 17 globala mål har fem direkt koppling till Ekologigruppens tjänster och projekt: mål 6, 11, 13, 14 och 15.

Direkt och indirekt påverkan i projekt 

Ekologigruppen arbetar tvärvetenskapligt och holistiskt, vilket också är utmärkande i vårt utbud av tjänster. Vi är vana vid att se till helheten, från den sociala hållbarheten till den ekologiska och ekonomiska. Vi kan bland annat bidra med strategiska analyser av hur man uppnår globala mål för art- och habitatsbevarandegrönblå infrastruktur och hållbara samhällen

Fokus på fem av målen

Av samtliga 17 globala mål har fem direkt koppling till Ekologigruppens tjänster och projekt: mål 6, 11, 13, 14 och 15. På resterande målområden har vårt arbete snarare en indirekt påverkan. Det kan till exempel ske genom planering av tätortsnära grönområden och kvalitativa skolgårdar, med indirekt påverkan på människors hälsa och jämlika förutsättningar för lärande, av betydelse för mål 3 och 4.  

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Eftersom Ekologigruppen fungerar som ett stöd för hållbar utveckling i alla delar av planprocessen blir kopplingen till mål 11 – hållbara städer och samhällen – särskilt tydlig. Mål 11 innebär att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara, vilket överensstämmer med målet för hela Ekologigruppens verksamhet – att skapa hållbara samhällen. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att mål 11 endast kan uppnås tillsammans med flera av de andra globala målen. För att skapa hållbara städer och samhällen måste frågor om social hållbarhet, rättvis planering, ekonomisk hållbarhet och biologisk mångfald vara med från början. Vi ser till hela plan- och projektprocessen och bevakar hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv.  Ju tidigare vi kan vara med i planprocessen desto större möjligheter har vi att påverka att hållbara markanvändningsbeslut tas.  

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

Biologisk mångfald utgör kärnan i mål 15 och grunden för fungerande ekosystem. Vi människor drar nytta av biologisk mångfald och ekosystemtjänster på flera sätt, varav många är livsavgörande – om än osynliga – för de flesta av oss. Biologisk mångfald är exempelvis ofta en förutsättning för fungerande pollinering och skadedjursreglering. Den stärker de kulturella upplevelsetjänsterna, förser oss med naturmediciner, stärker vattenreningen och ser till att ekosystemen kan återhämta sig efter såväl naturliga som människoskapade störningar.  

Bevarande och stärkande av biologisk mångfald bygger på välformulerade och konkreta strategier. Ekologigruppen har lång erfarenhet av att arbeta med naturvårdsstrategiska projekt på nationell, regional och kommunal nivå. Strategierna syftar till att uppnå uppställda mål för biologisk mångfald, förutom mål 15 i Agenda 2030 även nationella miljökvalitetsmål och Aichimålen som är en del av konventionen för biologisk mångfald. 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 

Ekologigruppen har mycket lång erfarenhet samhällsplanering där klimatpåverkan bedöms i ett tidigt skede. Vår målsättning är att tydligt utveckla hållbarheten inom varje projekt och att främja en hållbar samhällsutveckling med låga utsläpp av växthusgaser. Förutom att göra vårt yttersta för att begränsa klimatförändringarna behöver vi även anpassa våra samhällen för dess konsekvenser, bland annat genom att planera för ökad dagvattenhantering och varmare lokalklimat i städer.  

Mål 6 och 14 – två mål för renare vatten


Ekologigruppen arbetar på flera sätt med att förbättra vattenkvaliteten i svenska sjöar, hav och vattendrag. Dagvatten från hårdgjorda ytor måste planeras på ett bra sätt för att undvika översvämningar och föroreningar. 
Vi tar fram hållbara lösningar för dagvattenhantering, gärna naturbaserade med största möjliga nytta. Vi har även kompetens att utreda påverkan på recipienten, och hur dagvattnet påverkar vattnets ekologiska och kemiska status. Ekologigruppens hydrologer, ingenjörer, limnologer, ekologer och landskapsarkitekter samverkar för att kunna erbjuda de bästa lösningarna för en hållbar dagvattenhantering. 

Vill du ha vår hjälp?

Är du intresserad av att jobba tillsammans med oss för uppfyllnad av de globala målen? Hör av dig så berättar vi mer!

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning