Globala målen
Publicerat 7 april 2021 av Mikael Wallin

Hållbarhet i uppdrag 

Vi levererar innovativa lösningar på komplexa frågeställningar och har nationell spetskompetens i sakfrågor som berör flera av de globala målen. Vi vill, tillsammans med våra kunder arbeta aktivt för att nå de globala målen i tid. 

Globala målen

FN:s generalförsamling antog år 2015 Agenda 2030, en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Med agendan har världens länder åtagit sig att bland annat bekämpa olikheter inom och mellan länder samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.   

De globala målen och Ekologigruppen

Av samtliga 17 globala mål har fem direkt koppling till Ekologigruppens tjänster och projekt: mål 6, 11, 13, 14 och 15.

Direkt och indirekt påverkan i projekt 

Ekologigruppen arbetar tvärvetenskapligt och holistiskt, vilket också är utmärkande i vårt utbud av tjänster. Vi är vana vid att se till helheten, från den sociala hållbarheten till den ekologiska och ekonomiska. Men vi har också specialister som kan bidra med strategiska analyser av hur man uppnår globala mål för art- och habitatsbevarandegrönblå infrastruktur och hållbara samhällen

Fokus på fem av målen

Av samtliga 17 globala mål har fem direkt koppling till Ekologigruppens tjänster och projekt: mål 6, 11, 13, 14 och 15. På resterande målområden har vårt arbete snarare en indirekt påverkan. Det kan till exempel ske genom planering av tätortsnära grönområden och kvalitativa skolgårdar, med indirekt påverkan på människors hälsa och jämlika förutsättningar för lärande, av betydelse för mål 3 och 4.  

I det hållbara samhället hänger allt ihop

Eftersom Ekologigruppen fungerar som ett stöd för hållbar utveckling i alla delar av planprocessen blir kopplingen till mål 11 – hållbara städer och samhällen – särskilt tydlig. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att mål 11 endast kan uppnås tillsammans med flera av de andra globala målen. Hållbara städer och samhällen ska vara motståndskraftiga och utformas på ett sätt som förenklar en hälsosam livsstil och de ska planeras på ett sätt som förebygger avgaser, buller, strålning och bristande säkerhet.  I ett hållbart samhälle ska livsmedelsförsörjningen tryggas och ett hållbart jordbruk främjas. Skolor och förskolor ska planeras med skolgårdar som främjar rörelse och stimulans och stadens offentliga rum ska vara tillgängliga och trygga för alla. Den fysiska planeringen ska möjliggöra en god vattenkvalitet genom dagvattenhantering, liksom energieffektiva byggnader och förnybar energi. För att möjliggöra en hållbar tillväxt ska cirkulär ekonomi och tillväxt av lokala mikro- till medelstora företag främjas. Fysisk planering kan dessutom bidra till att dämpa boendesegregationens konsekvenser, främja möten mellan människor, ge invånare inflytande över samhällets utveckling samt förenkla för invånarna att välja en hållbar livsstil. 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Mål 11 innebär att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara, vilket överensstämmer med målet för hela Ekologigruppens verksamhet – att skapa hållbara samhällen. För att skapa hållbara städer och samhällen måste frågor om social hållbarhet, rättvis planering, ekonomisk hållbarhet och biologisk mångfald vara med från början. I stort sett alla projekt vi tar oss an kopplat tillbaka till mål 11. Vi ser till hela plan- och projektprocessen och bevakar hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv.  Ju tidigare vi kan vara med i planprocessen desto större möjligheter har vi att påverka att hållbara markanvändningsbeslut tas.  

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

Biologisk mångfald utgör kärnan i mål 15 men det finns också kritik mot de globala målen som menar att de inte speglar nyttan av biologisk mångfald till fullo. Vi människor drar nytta av biologisk mångfald och ekosystemtjänster på flera sätt, varav många är livsavgörande – om än osynliga – för de flesta av oss. Biologisk mångfald är exempelvis ofta en förutsättning för fungerande pollinering och skadedjursreglering. Den stärker de kulturella upplevelsetjänsterna, förser oss med naturmediciner, stärker vattenreningen och ser till att ekosystemen kan återhämta sig efter såväl naturliga som människoskapade störningar.  

Bevarande och stärkande av biologisk mångfald bygger på välformulerade och konkreta strategier. Ekologigruppen har lång erfarenhet av att arbeta med naturvårdsstrategiska projekt på nationell, regional och kommunal nivå. Strategierna syftar till att uppnå uppställda mål för biologisk mångfald, förutom mål 15 i Agenda 2030 även nationella miljökvalitetsmål och Aichimålen som är en del av konventionen för biologisk mångfald. 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 

Ekologigruppen har mycket lång erfarenhet samhällsplanering där klimatpåverkan bedöms i ett tidigt skede. Vår målsättning är att tydligt utveckla hållbarheten inom varje projekt och att främja en hållbar samhällsutveckling med låga utsläpp av växthusgaser. Förutom att göra vårt yttersta för att begränsa klimatförändringarna behöver vi även anpassa våra samhällen för dess konsekvenser.  

Mål 14 Hav och marina resurser 

Genom vårt omfattande arbete med strategisk vattenvård, restaurering av vattendrag och anläggning av våtmarker bidrar vi till att minska föroreningsbelastningen på vattendrag, sjöar och kustvatten.

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla 

Ekologigruppen arbetar på flera sätt med att förbättra vattenkvaliteten i svenska sjöar, hav och vattendrag. Dagvatten från hårdgjorda ytor måste planeras på ett bra sätt för att undvika översvämningar och föroreningar. Vi tar fram hållbara lösningar för dagvattenhantering, gärna naturbaserade med största möjliga nytta. Vi har även kompetens att utreda påverkan på recipienten, och hur dagvattnet påverkar vattnets ekologiska och kemiska status. Ekologigruppens hydrologer, ingenjörer, limnologer, ekologer och landskapsarkitekter samverkar för att kunna erbjuda de bästa lösningarna för en hållbar dagvattenhantering. 

 

PUBLICERAT AV:
Mikael Wallin
VD och Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 47

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.