VATTNETS VÄG - FRÅN KÄLLA TILL HAV

Ekologigruppen har kompetens inom såväl sötvatten- som brackvattenekologi. Vi har specialistkompetens inom fiskeribiologi, stormusslor, vattenvegetation i grunda vikar, biotopkartering, ekosystemtjänstanalys, naturvärdesbedömning, planering och förvaltning av kust- och havsområden samt marint områdesskydd.

Ekologigruppen arbetar aktivt med att sammankoppla vattenfrågor med landekologi. Tillsammans har våra konsulter möjlighet att hantera såväl landskapsövergripande planerings- och naturvårdsfrågor som tvärsektoriella strategiska vattenfrågor i samhället.

I vårt produktblad (pdf) för vatten kan du se en beskrivning av våra kompetenser och produkter inom vattenområdet.

 

Kontakt: Aina Pihlgren
08 525 201 03
adress