Marin naturvärdesbedömning

Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
Kund: Österåker kommun
År: 2008 - 2009


Marin naturvärdesbedömning som underlag för kommunal planering.

Tillsammans med Naturvatten AB arbetade Ekologigruppen fram ett kommunanpassat system för bedömning av kustnära marina naturvärden. Liksom vid bedömning av naturvärden på land klassas de marina naturvärdena i en fyrgradig skala, från lokala värden till nationella värden.

Förutom i framtagen metod och rapport så utmynnade arbetet i en specialframtagen Accessdatabas och omfattande GIS-underlag över ca 120 identifierade kustobjekt i Österåkers kommun.

Lutherräfsa användes vid fältinventeringen för att undersöka vattenvegetation.

adress