Våtmarker i Forsmark

Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
Kund: Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)
År: 2010


Inventering, naturvärdesbedömning samt förslag på konsekvensmildrande åtgärder för känsliga våtmarker.

I samband med planering för slutförvar av kärnbränsle i Forsmark har Ekologigruppen kartlagt och inventerat värdefulla våtmarker inom det område som riskerar påverkas av grundvattensänkning vid byggande av underjordisk förvar. I området finns flera mycket värdefulla rikkärr med ovanliga arter. Förutom naturvärdesbedömning av våtmarkerna har förslag till konsekvensmildrande åtgärder tagits fram för att skydda de känsliga miljöerna. En skötselplan skall upprättas.

Gulyxne
adress