DAGVATTENUTREDNINGAR OCH FLÖDES-BERÄKNINGAR

I samband med bebyggelseutveckling påverkas ett områdes ytavrinning och dagvattnets föroreningshalter. Att ha kunskap om förväntade flöden och föroreningshalter är essentiellt både för att förebygga översvämning (klimatanpassning) samt för att kunna undvika påverkan på känsliga recipienter och förhålla sig till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten.

Ekologigruppen utför dagvattenutredningar för att fastställa den förändring av dagvattnets flöden och föroreningshalter som kommer av den ändrade markanvändningen. Vi arbetar med naturanpassade lösningar för fördröjning och rening av dagvatten utifrån varje plats egna förutsättningar.

 

Kontakt: Johan Möllegård, 08 525 201 25
adress