BIOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Vi har stor erfarenhet av inventering i såväl sötvatten som marina miljöer. Vi erbjuder inventeringar enligt skräddarsydda eller standardiserade metoder i våtmarker, sjöar, vattendrag och Östersjöns brackvattenmiljöer. Yngelprovfisken, nät- och elfisken, grod- och fågelinventeringar samt bottenfaunaundersökningar genomför vi på egen hand eller tillsammans med våra samarbetspartners. Via flygbildstolkning analyserar vi förekomst av strandvegetation, bryggor och andra anläggningar. Vi har expertkunskap om stormusslor.

  • Vegetationsinventering (i sjöar och havsvikar)
  • Provfisken
  • Bottenfaunaundersökningar
  • Inventering av stormusslor
  • Utarbetandet av övervakningsprogram
Kontakt: Johan Möllegård,
08 525 201 25
adress