HÅLLBAR STADSPLANERING

Ekologigruppen arbetar med stadsplanering, stadsutveckling och gestaltning ur ett hållbarhetsperspektiv. Med utgångspunkt i det nationella miljömålet ”god bebyggd miljö” bidrar vi till framtidens hållbara samhälle genom en god stadsplanering på alla nivåer, i allt ifrån regional planering till utformning av mångfunktionella grönytor.

Med en kombination av stadsplanerare, landskapsarkitekter och ekologer erbjuder vi anpassade lösningar som präglas av engagemang, kreativitet och hållbar planering.

adress