Hållbarhetsprogram säkrar hållbarhetsmål

Ekologigruppen arbetar med hållbarhetsprogram utifrån vår breda kunskap och erfarenhet av samspelet mellan människa och miljö. Med ett hållbarhetsprogram säkras att en planerad stadsutveckling når den ambitionsnivå som ställts upp för hållbarhet. Hållbarhetsprogrammet väger samman helheten av de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna som driver en hållbar utveckling.

Hållbarhetsprogrammet styr utformningen av den fysiska planeringen och de olika avtal som knyts till planerna. På så sätt utgör programmet det verktyg som kan göra vision till verklighet. Bebyggelsens energianvändning, kvaliteten på mötesplatserna, tillgängligheten till kollektivtrafik och daglig service samt bevarandet och nyskapandet av ekosystemtjänster är några exempel på vilka olika aspekter som tas i beaktande.

Läs mer om våra produkter (pdf).

adress