EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster spelar en viktig roll för städernas hållbarhet och är en viktig del av stadens klimatanpassning. Vi arbetar med att föreslå lösningar för ekosystemtjänster som urban odling, pollinering, dagvattenrening, flödesreglering, klimatutjämning och luftrening till kretsloppslösningar.

Eftersom anspråken på städernas markytor hela tiden ökar, arbetar vi med att gestalta mångfunktionella ytor som utför flera ekosystemtjänster och samtidigt är vacker parkmark.

På regional nivå och översiktsplanenivå arbetar vi strategiskt med ekosystemtjänsterna som en viktig del av grönstrukturen. I MKB ingår ofta bedömningar av hur projekt kan påverka ekosystemtjänsternas kapacitet, med förslag till åtgärder och lösningar.

adress