STADSBYGGNAD MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Ekologigruppen arbetar med stadsbyggnad med tydligt fokus på ekologisk och social hållbarhet. En av våra utgångspunkter är det nationella miljömålet ”god bebyggd miljö”. Den samlade kompetensen med planerare, landskapsarkitekter och ekologer innebär att vi utifrån ett helhetsperspektiv kan samordna och göra avvägningar mellan olika intressen. Genom att anpassa idéer efter plats och sammanhang skapar vi flexibla lösningar för ett hållbart samhälle i förändring.

Vi arbetar med:

  • Översiktsplanering
  • Stadsutveckling
  • Detaljplaner och planprogram
  • Stadsrumsanalyser
  • Gestaltningsprogram
  • Idéskisser och visionsdokument
  • Brukarmedverkan och medborgardialog
Kontakt: Krister Sernbo 08 525 201 14
adress