REGIONAL PLANERING

Regional planering och analys får allt större betydelse i takt med att nya former för samverkan utvecklas i olika delar av landet. Samtidigt utvecklas och förändras möjligheterna till regionala analyser, till exempel genom metoder för kartläggning av landskapsekologiska samband. 

Ekologigruppen har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med utredningar på landskapsnivå. Vi jobbar med bland annat infrastruktur, grönstruktur, spridningssamband och etableringar som berör stora landskapsavsnitt som till exempel vindkraftsutredningar och regional bebyggelseutveckling.

Vi arbetar med:

  • Regional bebyggelseutveckling
  • Grönstrukturutredningar
  • Infrastrukturutredningar
  • Spridningsutredningar
  • Vindkraftsutredningar
Kontakt: Anna Maria Larson
08 525 201 07
adress