2017-02-21
Klas Andersson har en mastersexamen i ekologi från SLU Uppsala. Han har breda kunskaper i ekologi och har flerårig erfarenhet av arbeten med återställning av vattendrag, restaurering av ängsmarker och inventering av sällsynta insekter med hjälp av feromonfällor. Klas kommer närmast från Länsstyrelsen i Gävleborg där han arbetade med skötsel av skyddade områden. Vilket innefattade allt från, höjning av sjöar till restaurering av havsstrandängar. Klas ser mycket fram emot att få gå från beställarorganisation till konsultsidan, på ekologigruppen kommer han att arbeta med inventeringar, biotopkarteringar, naturvärdesbedömningar samt restaureringar.

2017-02-21
Landskapsarkitekt med fokus på ekosystemtjänster
Ekologigruppen fortsätter att förstärka sin kompetens inom hållbar samhällsplanering. En av våra nyaste medarbetare är landskapsarkitekten Ellinor Scharin som jobbat på Stockholmskontoret sedan i oktober. Hon har en bakgrund ute i naturen och inne i miljödebatten genom Fältbiologerna och har genom utbildningen på SLU Ultuna och University of Melbourne specialiserat sig på ekosystemtjänster, grönstruktur och delaktighetsprocesser. Hos oss kommer Ellinor bland annat att arbeta med kartläggning, analys, utveckling och gestaltning av ekosystemtjänster, MKB, landskapsanalyser och strategiska planeringsfrågor.

 

2016-12-05
Rekordintresse för vår webbinarie-serie om ekosystemtjänster
Ekologigruppen har tidigare bjudit in till en kostnadsfri webbinarie-serie där vi delar med oss av våra erfarenheter av att arbeta med ett ekosystem-tjänstperspektiv, från kommunövergripande skala till detaljerad utformning. Intresset för det första webbinariet ”Grundkurs i ekosystemtjänster”, visade sig rekordstort med över 200 anmälda. För att alla ska få möjlighet att lyssna på webbinariet finns det nu att titta på via denna länk.

 

2016-08-13
Ekologigruppen får förstärkning ekolog
Raul Vicente är en nyutexaminerad biogeovetare från Stockholms universitet. Han har erfarenhet både utrikes och inrikes med fågelinventeringar av olika slag. Artkunskaperna sträcker sig dock djupare än så. Parallellt med kandidatstudierna på universitetet fick Raul en anställning på en institution som forskningsassistent. Uppgiften var att samla in och artbestämma spindlar och insekter. Raul är ny inom konsultbranschen, men ser fram emot alla varierande arbetsuppgifter. Med sin breda artkunskap, som sträcker sig till allt från växter till småkryp, kommer Raul främst arbeta med artinventeringar och naturvärdesbedömningar.
Raul är även intresserad över olika arters ekologi.

 

2016-06-20
BiodiverCity 3: Urban Layers
Ekologigruppen arbetar tillsammans med Morf landskapsarkitektur och Tyréns med en produkt under arbetsnamnet Urban Layers. Idén bygger på ett mångutnyttjande av en och samma yta, där ytor kan rymma flera "lager" och kombinera öppen dagvattenhantering och biologisk mångfald med exempelvis gångtrafik och cykelparkering på en och samma plats. Tanken är att ta fram en enkel lösning som går att anpassa till olika situationer och funktioner. Urban Layers är en del av projektet BiodiverCity.

Fakta om BiodiverCity
BiodiverCity projektleds av Malmö Stad och Sustainable Business Hub leder arbetet med att kommersialisera de gröna lösningarna som de deltagande företagen arbetar fram. Projektet delfinansieras av Vinnova. Vill du veta mer om BiodiverCity eller är intresserad av en pilot? Kontakta Karin Görlin (karin.gorlin@ekologigruppen.se)

 

2016-06-15
Blogg - det bidde bara en tumme
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Anna om slaget om den täta och gröna staden. Många har åsikter i frågan men vad säger egentligen forskningen?

 

2016-06-02
Emma i tidningen STAD
I senaste numret av STAD kan du läsa mer om vår medarbetare Emma Hell Lövgrens tidigare erfarenheter av kartläggning av barns närnatur. I ett projekt i Knivsta kommun, där barn pekats ut som en känslig indikatorart, har planeringsunderlag tagits fram för att lyfta barnperspektivet i planeringen av staden. Artikeln kan du ladda ner här.

 

2016-05-30
Frukostseminarium - Gröna värden i planeringen

Ekologigruppens Malmökontor höll den 26 maj ett välbesökt frukostseminarium om gröna värden i planeringen. Nu finns åhörarkopior att ladda ner för dig som var där eller dig som missade det hela och är nyfiken på vad som sades.

 

2016-05-13
Ekologigruppen får förstärkning av vattenekolog
Björn Averhed har en masterexamen i limnologi från Uppsala universitet och kommer närmast från Sveriges lantbruksuniversitet. Där arbetade han med provtagning av biologi och vattenkemi i sjöar och vattendrag samt med artbestämning av bottenfauna. Björn har en bred kunskap inom sötvattensekologi med alltifrån fiskar, bottenfauna, kräftor och limniska naturtyper.
På ekologigruppen kommer Björn att arbeta med olika typer av inventeringar, naturvärdebedömningar och restaureringar av sjöar och vattendrag. Björn har även stort intresse och kunskap om fåglar.

 

2016-05-11
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Missa inte senaste EKOaktuellt! EKOaktuellt är Ekologigruppens nyhetsbrev. Här kan du varje månad följa Ekologigruppens spännande aktiviteter. Anmäl din prenumeration genom att följa länken!

 

2016-05-28
Välkommen på frukostseminarium i Malmö!

Ekologigruppen bjuder in till frukostseminarium i Malmö om gröna värden i planeringen. En grönblå infrastruktur är en förutsättning för att kunna bygga tätt. Genom att utgå från stadens mellanrum och planera för gröna strukturer är Ekologigruppen drivande i utvecklingen för en hållbar stad. I en serie korta föredrag berättar vi mer om hur vi arbetar med dessa frågor, från kommunövergripande skala till detaljerad utformning.

Datum och tid: torsdagen den 26 maj, kl. 8.00 - 9.30
Plats: MINC Auditoriet, Anckargripsgatan 3, Malmö
Anmäl dig till anmalan@ekologigruppen.se senast den 23 maj (ange särskild kost).

 

2016-04-13
Blogg - jordbruksmark i planeringen
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Hillevi Eklund. Hillevi skriver om hur vi kan, och bör, bli bättre på att väga in jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen.

 

2016-04-12
Ekologigruppen får förstärkning av miljöstrateg
Emma Hell Lövgren är miljöstrateg och kommer närmast från Knivsta kommun där hon arbetat med strategisk planering och olika stadsutvecklingsprojekt med fokus på hållbar utveckling. Emma är utbildad miljövetare med en masterexamen i naturresursförvaltning och landsbygdsutveckling från SLU, Uppsala. Från tidigare arbetsplatser har Emma inhämtat erfarenheter av strategiska och analytiska tankesätt, projektledning och samordning samt fått möjlighet att arbeta med olika former av kommunikation genom medborgardialoger, workshops och seminarier.
På Ekologigruppen kommer Emma bland annat att arbeta med miljöbedömningar, hållbarhetsanalyser samt som projektledare för olika utvecklings- och planprojekt.

 

2016-03-20
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Missa inte senaste EKOaktuellt! EKOaktuellt är Ekologigruppens nyhetsbrev. Här kan du varje månad följa Ekologigruppens spännande aktiviteter. Anmäl din prenumeration genom att följa länken!

 

2016-02-24
Blogg - kompensera även för sociala värden
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Sunna Pfeiffer. Sunna skriver om hur bebyggelse och grönområden kan berika varandra om vi har en strategi för hur vi hanterar mellanrummen, inte bara i centrala lägen utan också i stadens utkanter.

 

2016-02-04
Frukostseminarium om gröna värden i planeringen
I januari bjöd Ekologigruppen in till ett frukostseminarium kring gröna värden i planeringen. I fem korta föredrag delade vi med oss av våra erfarenheter av arbete med grönstruktur på olika skalor - från den regionala skalan, via kartläggning och utvecklingsplaner för ekosystemtjänster på en översiktsplanenivå och vidare till vårt arbete med gröna strategier för att säkra ekologiska och sociala värden i ett stadsutvecklingsskede, och hur vi kan arbeta med kompensationsåtgärder. Avslutningsvis berättade vi hur vi har arbetat med att gestalta ekosystemtjänster i parkmiljö. Därefter följde en spännande diskussion bland de över 60 gästerna kring dessa viktiga frågor.

 

2016-01-14
Frukostseminarium - Får ekosystemtjänster tillräckligt med stöd i PBL?
Välkommen till ett öppet seminarium kring ekosystemtjänster och hållbar stadsplanering. Seminariet arrangeras i samband med samverkansprojektet ”BEST - Boverket och Ekosystemtjänsterna” där Ekologigruppen har medverkat.

BEST-projektet presenteras med efterföljande paneldiskussion med Karolina Skog, kommunalråd Malmö stad, Josephine Nellerup, planchef Malmö stad, Johanna Alkan Olsson, forskare Lunds universitet, Ulrika Åkerlund, Boverket och Louise Hård af Segerstad, Albaeco, Moderator: Elin Fjellman Jaderup från Sydsvenskan.

 

2016-01-14
Frukostseminarium - Gröna värden i planeringen
Ekologigruppen bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium om gröna värden i planeringen. I en serie om fem korta föredrag berättar vi mer om hur vi arbetar med dessa frågor från regional skala till gestaltning:

Stockholms gröna kilar - om hur de blev strukturbärare för Stockholmsregionens utvecklingsplanering, Ekosystemtjänster i översiktsplaner - exempel från ekologisk utvecklingsplan för Upplands Väsby, Gröna strategier i stadsutvecklingsprojekt - om utveckling av ekologiska och sociala värden inom en tätbebyggd stadsstruktur, Kompensationsåtgärder - om gröna strategier i samband med exploatering, Gestaltad biologisk mångfald - om Barkabystadens nya stadspark Kyrkparken, där ekosystemtjänsterna tar plats.

 

2015-12-21
Blogg - kompensera även för sociala värden
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Tim om ekologisk kompensation. Kompensation av naturvärden får allt större betydelse - men bör man inte kompensera även för sociala, rekreativa och hälsorelaterade förluster som exploateringen kan tänkas medföra?

 

2015-12-17
En julhälsning från Ekologigruppen
Vi går mot slutet av 2015 och det har varit ett händelserikt år. Vi hoppas att 2016 kommer att bli minst lika spännande och passar på att redan nu flagga för vårt frukostsemianrium kring temat "Gröna värden i planeringen - från regionala strukturer till detaljerad utformning" som kommer att hållas den 26 januari på vårt kontor i Stockholm. Håll utkik!

Med årets julgåva stödjer vi UNHCR som på uppdrag av FN leder arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för mänskliga rättigheter och ger människor på flykt en bättre framtid.

 

2015-12-03
Ekologigruppen i Situation Stockholm
Det finns alltid en anledning att köpa Situation Stockholm. I decembernumret som är ute nu finns en viktig artikel av Alexandra Sundqvist om barns situation i staden. Ett av Ekologigruppens projekt "Children and the City" som sätter ljus på behovet av barnvänliga platser i staden nämns i artikeln. Magdalena Möne på Ekologigruppen och Shira Jacobs på Tengbom, båda landskapsarkitekter och projektledare för Children and the City, intervjuas tillsammans med Amanda Larsson, hjärnan bakom Magiska trädgårdar i Nacka och VM i  kojbygge, samt Matteo Giusti doktorand vid Stockholm Resilience Center som forskar om förskolebarn i Stockholm och deras relation till naturen.

 

2015-12-02
Konferens - Ekosystemtjänster i planeringen!
Kom och lyssna på Ekologigruppen på konferensen "Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen" den 10e december. Konferensen fokuserar på planeringsverktyg för ekosystemtjänster. Ekologigruppen kommer bl.a. att lyfta frågor som ekosystemtjänstkartläggningar, att planera in ekosystemtjänster i utvecklingsförslag samt gestaltning av mångfunktionella ytor. Förutom representanter från konsultvärden medverkar även representanter från kommuner och forskarvärlden. Konferensen anordnas av Teknologisk institut.

 

2015-11-27
Ekosystemtjänstkartläggningar på MKB-dagen
Under årets MKB-dag var temat ekosystemtjänster. Ekologigruppens Anna Seffel höll en uppskattad presentation om ekosystemtjänstkartläggningar som konkret och ovärderligt verktyg för att hantera ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Kartläggningar i Upplands-Väsby och Sollentuna kommun togs upp som exempel. Anna medverkade även under årets paneldebatt där ekosystemtjänster i MKB-diskuterades.

Kontakta Anna Seffel om du har frågor kring ekosystemtjänstkartläggningar eller ekosystemtjänster i MKB.

 

2015-11-24
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Missa inte senaste EKOaktuellt! EKOaktuellt är Ekologigruppens nyhetsbrev. Här kan du varje månad följa Ekologigruppens spännande aktiviteter. Anmäl din prenumeration genom att följa länken!

 

2015-11-17
Miljöbyggnad 3.0 - tomt och infrastruktur
I arbetet att utveckla Miljöbyggnad 3.0, leder Ekologigruppens Åsa Eriksson arbetsgruppen ”Tomt och infrastruktur” som behandlar frågor inom bland annat grönytor, biologisk mångfald, dagvattenhantering och översvämningsrisker.

Läs mer om utvecklingsarbetet.

 

2015-10-30
Blogg - Hur gestaltas god livsmiljö?
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. Idag kan du läsa ett nytt blogginlägg av Linda Sofi Bäckstedt om formen och designens värde. Vad är egentligen gestaltning? Vilken påverkan har det rumsliga på våra sociala strukturer?

Hållbar Stad finns också på facebook.

 

2015-10-16
Planbestämmelser för eksamband godkänns!
Detaljplanen för Väbeln 2 har, efter överklagan, varit ärende för Mark- och miljööverdomstolen. Den stora frågan har handlat om den nya bebyggelsens påverkan på ekologiska spridningssamband för eklevande fauna i Nationalstadsparken. Ekologigruppen har tagit fram en ekologisk spridningsanalys samt en skötselplan med åtgärder för att stärka sambanden. I enlighet med dessa underlag har planbestämmelser med krav på viss skötsel och åtgärder enligt skötselplanen införts. Nu görs bedömningen att detaljplanen inte strider mot Nationalstadsparkens intentioner. Domen visar att det är möjligt att genom en detaljplan ställa krav på naturvårdskötsel. Frågan är kontroversiell och kommer säkerligen att diskuteras vidare framöver.

 

2015-10-14
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Missa inte senaste EKOaktuellt! EKOaktuellt är Ekologigruppens nyhetsbrev. Här kan du varje månad följa Ekologigruppens spännande aktiviteter. Anmäl din prenumeration genom att följa länken!

 

2015-10-09
Children in the city och Experiment Stockholm!
Children in the City och Kultursskolan Stockholm arrangerar den 12 oktober en så kallad ”gå-tur” med skolbarn i årskurs 5. Gårturen leds av Ekologigruppen och Tengbom. Barnen kommer att fotografera, spela in ljud och beskriva sina upplevelser genom att rita. Målet är att dokumentera möjligheter till offentliga platser genom barns ögon. Resultatet utmynnar i ett konstverk och en film som kommer att leva vidare på Färgfabrikens utställning Experiment Stockholm.

Tengbom arkitekter och Ekologigruppen är svenska partners i projektet Children in the City. Initiativet till projektet togs i Belgrad, Serbien, av den ideella organisationen BFF med syfte att främja utvecklingen av barnvänliga offentliga platser i staden.

 

2015-09-21
Välkommen till Experiment Stockholm!
Experiment Stockholm är en utställning som vill låsa upp statiskt tänkande. Hur kan Stockholm bli mer spännande och attraktivt att leva i? Ett Stockholm som integrerar, inte segregerar. Ett Stockholm större än innerstaden. Medverkande: Anna Asplind, Asante Arkitekter, Luis Berríos-Negrón, Maretopia, Osynliga Teatern & Svante Pettersson.

Den 23 september, kl 17-22 hålls vernissage. Kl 18 serveras bubbel och invigning med Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
& Karolina Keyzer, stadsarkitekt i Stockholms stad. Utställningen pågår till 29 november.

Ta med vänner, kollegor och familj!
Färgfabrikens Kafé håller öppet.

Läs mer om Experiment Stockholm här!

 

2015-09-21
Ny landskapsarkitet till Ekologigruppen!
Emma Hammarström är landskapsarkitekt som utbildat sig vid SLU i Uppsala och har tidigare jobbat på Järfälla kommun. Där arbetade hon i flera olika skalor, från gestaltning av små detaljer till arbetet med kommunens nya översiktsplan. Emma ser mycket fram emot att arbeta på konsultsidan efter att ha arbetat inom en beställarorganisation, varifrån hon har med sig nyttiga erfarenheter.

På Ekologigruppen kommer Emma bland annat att arbeta med gestaltning, illustrationer och landskapsanalyser.

 

2015-09-16
Blogg - Björntjänst eller ekosystemtjänst?
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. I dag berättar Anna Person om risken med att förenkla ekosystemtjänstbegreppet och fokus hamnar på tjänster istället för ekosystem.

Följ gärna Hållbar Stad på facebook!

 

2015-09-10
Sträkt kompetens inom naturvård och miljö!
Ekologigruppens nya medarbetare Tim Schnoor är en miljövetare som har disputerat i växtekologi. Närmast kommer han från Lomma kommun där han arbetade med naturvård och miljöstrategiska frågor. I Lomma arbetade han mycket med skydd och skötsel av natur samt natur- och miljöfrågor i fysisk planering. Till exempel har han arbetat med framtagande av metoder för miljökompensation i planarbete. Innan hans kommunala karriär disputerade han på effekter av markstörningar i sandiga gräsmarker vid Lunds universitet och har därför god kännedom om utvärdering av vegetation och vegetationsförändringar. 

 

2015-09-10
Nya medarbetare till Malmö!
Ekologigruppen expanderar sin verksamhet i södra Sverige och utökar Malmökontoret med ytterligare två medarbetare.  Anna Persson är disputerad ekolog. Som forskare har hon arbetat med landskapsekologi och frågor om minskade populationer av vilda bin i jordbruksbygder, samt sammanställt aktuell forskning om biologisk mångfald i stadsmiljöer. Anna kommer senast från Malmö stad där hon arbetat med att integrera hänsyn till ekosystemtjänster i kommunal planering inom projektet MEST

Gesa Hildebrand är fysisk planerare med snart 10 års erfarenhet av kommunal planering i både mindre och större kommuner. Senast kommer Gesa från Malmö stad där hon har arbetat fram ett 30-tal detaljplaner - allt från silos, förskolor och bostäder till industri och hotell. Även Gesa har medverkat i MEST.!

 

2015-09-09
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Missa inte senaste EKOaktuellt! EKOaktuellt är Ekologigruppens nyhetsbrev. Här kan du varje månad följa Ekologigruppens spännande aktiviteter. I månadens nummer kan du bl.a. läsa om "BEST - Boverket och Ekosystemtjänsterna" och jordbruksmark i den kommunala planeringen. Anmäl din prenumeration genom att följa länken!

 

2015-09-09
Stärkt kompetens inom arkitektur/stadsbyggnad!
Ekologigruppen stärker kompetensen inom arkitektur, stadsbyggnad, stadsrums- och stadslivsanalyser och välkomnar vår nya medarbetare Linda Sofi Bäckstedt. Linda är arkitekt och är utbildad vid Arkitekturskolan KTH samt École Nationale Superièure de Paris-Belleville. Linda har tidigare erfarenheter från White Arkitekter och Spacescape. Där arbetade hon bland annat med stadsrumsanalyser, utvecklingsstrategier och stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden av gestaltningen samt planprogram.

 

2015-09-03
Webbinarium Miljökompensation i kommuner
Ekologigruppen bjuder in till ett webbinarium om hur kommuner kan arbeta med miljökompensation strategiskt och praktiskt! Miljökompensation används för att främja en hållbar markanvändning. Kompensation kan till exempel krävas vid tillståndsprövning enligt Miljöbalken eller kan ingå som en del i kommunens planarbete för att minska påverkan av kommunens fysiska planering. Allt fler kommuner och verksamhetsutövare visar intresse för att integrera kompensation i sin verktygslåda för miljö- och naturvård.

Webbinariet hålls 9:e oktober 2015 kl. 13.00, 15:e oktober 2015 kl. 13.00.

 

2015-09-01
Handbok i stadsplanering - Kajer mot det gröna
Ny handbok i stadsplanering - om hur staden kan växa utan att inverka på gröna områden! I handboken finns verktyg, dialogmetoder och exempel på hur vi kan skapa ett hållbart gränssnitt mellan förorten, staden och omgivande natur. Bakom handboken "Kajer mot det gröna" står Arken Arkitekter AB, Ekologigruppen AB och Trivector Traffic AB. Järfälla kommun är projektägare och huvudfinansiär. Boken uppmärksammas idag i Dagens Nyheter.

Ladda ner boken här. Vill du ha ett tryckt exemplar, kontakta Krister Sernbo.

 

2015-08-31
Förbifart Stockholms insatser för miljön
Ekologigruppen arbetar sedan flera år med att utforma skydds- och kompensationsåtgärder för Förbifart Stockholm. Åtgärderna skall svara mot de lagkrav som finns i t.ex artskyddsförordningen men också mot projektets miljömål. Trafikverket har tagit fram en liten film för att visa hur man arbetar aktivt med att förbättra naturmiljön. I filmen syns bl.a. Ekologigruppens Per Collinder och Johan Allmér flytta backsippor och bygga bon åt fiskgjuse.

Har du några frågor? kontakta Per Collinder.

 

2015-06-24
Gröna tak - från sedummatta till levande biotop!
Fördelarna med gröna tak är många; förutom att fördröja dagvatten och bidra till ett behagligare mikroklimat kan ett grönt tak medverka till en ökad biologisk mångfald och förhöjda estetiska värden.

Ekologigruppen erbjuder skräddarsydda lösningar för gröna tak utifrån platsens förutsättningar liksom utifrån byggnadstekniska krav. Vi har stor erfarenhet av anpassningar av byggnader enligt grönytefaktor (GYF) och certifieringssystem såsom BREEAM-SE och LEED. Med vår samlade kompetens inom ekologi och landskapsarkitektur hjälper vi till att utforma rätt typ av tak på ett attraktivt och funktionellt sätt, för växter, djur och människor.

 

2015-06-23
Vi i Sundbyberg: Skapa grön oas
I det senaste numret av Vi i Sundbyberg uppmärksammas Ekologigruppens idéprojekt om ett grönt spår i Sundbyberg, där nuvarande spårområde ersätts av ett stadsrum fullspäckat med ekosystemtjänster. "Om Sundbyberg väljer det gröna spåret, då flyttar jag", twittrar grannkommunen Solnas oppositionsråd Bernad Huber.

 

2015-06-18
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Missa inte sommarhälsningen från vår VD Marie Arnér i senaste EKOaktuellt! EKOaktuellt är Ekologigruppens nyhetsbrev. Här kan du varje månad följa Ekologigruppens spännande aktiviteter. Anmäl din prenumeration genom att följa länken!

 

2015-06-01
Blogg - Stationens renässans - hur nära är stationsnära?
Du har väl inte missat att Ekologigruppen har en blogg på Hallbarstad.se? Där kan du läsa Ekologigruppens krönikor om hållbarhet. I dag berättar Elisabetta Troglio om sin forskning om det stationsnära samhället. Hur har synen på stationen förändrats i och med bilens intåg? Kan stationsnära samhällen dra nytta av sina spårbundna stationer för att skapa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet?

Följ gärna Hållbar Stad på facebook!

 

2015-06-01
Lyckad visning av Kyrkparken - trots regn
Härom veckan trotsade tjugo tappra deltagare regnet när Ekologigruppens Ulrika Hamrén, Eleonor Martinsson och Magdalena Möne guidade genom Kyrkparken, Barkabystadens stadspark som invigdes i september. Under visningen fick besökarna se praktiska exempel på hur ekosystemtjänster kan gestaltas i vackra dagvattendammar och växtlighet, till glädje för både djur och människor. Den stora dammen fick finbesök av fåglarna snatterand, silltrut, svarthakedopping, drillsnäppa och vigg.

 

2015-05-29
Välkommen att plantera Pallis!
Bygget av Parken Pallis pågår för fullt utanför fönstret, och växterna längtar ut! Imorgon mellan kl. 11 och 15 planterar vi parkens odlingslådor, kom gärna och var med. Vi bjuder på odlingsworkshop för barnen.

Följ med i Pallis-flödet: #Pallis2015
Instagram
Facebook
Twitter

 

2015-05-28
Parken Pallis poppar upp!
Efter helgen blir korsningen utanför Ekologigruppens Stockholmskontor inte sig lik. Under fredagen växer en "Pop up-park" fram som ska finnas på plats i fyra veckor, med foodtrucks för den hungriga och workshops för den nyfikna. Parken Pallis poppar upp på initiativ av närboende och aktörer inom området. Besök gärna parken nu på lördag (30/5) då Ekologigruppen planterar och håller odlingsworkshops för barn. Ta med brädan – efter planteringen hjälper Graphiare dig att designa prints för skateboards!

Vill du förnya dina blomlådor är du välkommen på Ekologigruppens plantbytardag (3/6). För en riktigt bra odling krävs såklart pollinatörer, den 10 juni visar vi dig hur du kan bygga ditt eget insektshotell! I Pallis kommer du också få prova på allt ifrån cykelreparation till att måla graffitti. Men framför allt ska parken fungera som en icke-kommersiell mötesplats där medborgare själva får vara med och forma sin stad. Kom hit och häng, fyll parken med dina egna initiativ!

Du hittar Pallis i korsningen mellan Götgatan och Åsögatan, klicka här för karta. Vill du hålla koll på vad som händer i parken kan du följa Parken Pallis på facebook.

 

2015-05-08
Presentation av EKOdatabasen
I veckan genomfördes det första webbinariet om EKOdatabasen, med god uppslutning och många intressanta frågor. Här kan du ladda ned presentationen (pdf). Nästa webbinarium är planerat till den 20 maj, och på grund av det stora intresset kommer vi att utlysa ytterligare tillfällen. Tack för ert positiva deltagande!

 

2015-05-07
Ekosystemtjänster minskar risk för allergi
I förra veckans avsnitt av Vetenskapens värld gavs ett nytt argument för att ta hänsyn till ekosystemtjänster i samhällsplaneringen: biologisk mångfald minskar risk för allergier!

Var fjärde stadsbo har allergier. Enligt en ny teori minskar risken att drabbas av allergi för personer som i unga år regelbundet vistas i natur med rik biologisk mångfald. På Ekologigruppen ser vi detta som ytterligare ett starkt argument för att bevara och gestalta ekosystemtjänster. Spana in vårt idéprojekt ”Grönt spår Sundbyberg” på samma tema!

 

2015-05-05
Nytt nummer av EKOaktuellt!
Missa inte det sista EKOaktuellt innan sommaren! Några av nyheterna i maj är Ekologigruppens debut i podcast-världen, ett nytt uppdrag för att utveckla jämställt resande, och ett spännande idéprojekt där ett nedgrävt järnvägsspår blir ett ekosystemspäckat "vardagsrum" i staden. Spana också in månadens tips!

 

2015-04-24
Halvfabrikat ska stärka duvhökar
I samband med planeringen av Förbifart Stockholm utreder Ekologigruppen möjliga kompensationsåtgärder för att gynna arter som lever i anslutning till de planerade vägdragningarna. En sådan art är duvhöken. "Det är lite halvfabrikat", säger Ekologigruppens Per Collinder om de häckningsplatser som han och Johan Allmér placerar ut.

Läs mer om kompensationsarbetet i Mitt i Söderort (pdf).

 

2015-04-22
Välkommen på visning av Kyrkparken
Ekologigruppen har gestaltat Barkabystadens nya stadspark som tilldelats byggnadsmärket i Järfälla 2014. Nu bjuder vi in till visning av Kyrkparken!

Guidningen äger rum tisdagen den 19 maj kl. 17.00. För mer information, se inbjudan.

 

2015-04-10
Civilingenjör till Ekologigruppen!
Ekologigruppen förstärks med ytterligare en civilingenjör, Arvid Bergsten. Arvid har disputerat vid Stockholm Resilience Center, inom landskapsanalys. På Ekologigruppen kommer Arvid bland annat att arbeta med GIS-analyser, spridningsanalyser, ekosystemtjänster, kartframställning och miljökonsekvensbeskrivningar. 

Vi hälsar Arvid välkommen till Ekologigruppen, och ser fram emot många gemensamma projekt!

 

2015-04-07
Ta del av Ekologigruppens presentation om större vattensalamander
Härom veckan höll Ekologigruppens Aina Pihlgren och Per Collinder ett webbinarium om större vattensalamander i planprocessen. Tack till alla deltagare! Klicka här för att se presentationen (pdf).

 

2015-03-31
Vill du dela kontor med oss?
Vill du dela kontor med Ekologigruppen? Nu hyr vi ut två kontorsplatser på vårt lokalkontor i Uppsala. Kontoret ligger centralt i Uppsala, på Östra Ågatan med utsikt över Fyrisån och Uppsala slott.

Hör av dig till vår VD Marie Arnér om du är intresserad eller vill veta mer: 08 525 201 30.

 

2015-03-31
Ekologigruppen inventerar Forsmarks skogar
Violgubbe, Brödtaggsvamp och orkidéer. I Forsmarks kalkbarrskogar myllrar det av ovanliga arter bland träden som ibland är så gamla som 200 år. I SKB:s tidning Lagerbladet visar Ekologigruppens erfarna inventerare Johan Allmér tillsammans med platsekolog Sara Nordén upp skogarnas mest spännande vrår. För att skydda den speciella platsen har en detaljerad skötselplan tagits fram.

Läs hela artikeln och se bilder på några av arterna här.

 

2015-03-27
Blogg: Regnet kommer - NU!
Hållbar stad bloggar Ekologigruppen om hållbarhet. I det senaste inlägget skriver Ekologigruppens Karin Görlin om vikten av att klimatanpassa våra städer. Få städer är beredda på de allt vanligare skyfallen. Danmark är i framkant med den planerade utvecklingen av Enghaveparken i Köpenhamn, där klimatanpassande åtgärder även skapar en vacker plats för konserter och lek. Vilka fler exempel kan vi lyfta för att uppmärksamma den viktiga frågan?

 

2015-03-24
Nytt nummer av EKOaktuellt!
I månadens EKOaktuellt kan du läsa om flera av våra aktuella uppdrag. En av de spännande nyheterna är framtagandet av en "ekosystemtjänstplan", för att inkludera ekosystemtjänsternas värden i samhällsplaneringen. Vi bjuder också in till två kommande webbinarium. Missa inte!

 

2015-03-23
Välkommen på webbinarium!
Ekologigruppen bjuder in till webbinarium om större vattensalamander i planprocessen. Vi presenterar aktuell lagstiftning som berör större vattensalamander och diskuterar möjligheter och svårigheter.

Datum och tid: tisdag den 31 mars kl. 13.00-14.00.

Anmäl dig till diyar.salam@ekologigruppen.se senast den 27 mars. Vid anmälan får du en länk som du använder för att ansluta dig till seminariet.

Se inbjudan här.

 

2015-03-18
Förstärkning inom landskap och planering
Ekologigruppen förstärks med ytterligare en landskapsarkitekt, Sunna Pfeiffer. Sunna har erfarenhet från projekt i skiftande skalor, från utformning av bostadsgårdar till storskaliga strategiska planerings- och landskapsuppdrag. Sunna kommer närmast från Älmhults kommun, där hon som planarkitekt har lett arbetet med framtagande av ny översiktsplan.

Vi välkomnar Sunna till Ekologigruppen och ser fram emot många intressanta projekt tillsammans!

 

2015-03-17
Ny vattenekolog på Ekologigruppen
Ekologigruppen välkomnar vattenekolog Fredrik Engdahl! Vår nya medarbetare har flerårig erfarenhet av arbete med limniska frågor, både som laboratorie-/fiskeriassistent och inom länsstyrelser. Närmast kommer Fredrik från SLU:s sötvattenslaboratorium där han planerat och samordnat projekt främst inom fisk och kräftor. Fredrik är en erfaren projektsamordnare och fältinventerare, och vi hoppas på många spännande uppdrag tillsammans!

 

2015-03-04
Ekologigruppen tar emot byggnadsmärke
Kyrkparken i Barkaby (Järfälla) har tilldelats 2014 års byggnadsmärke av Järfälla kommun. Ekologigruppen, som gestaltat och projekterat parken, tackar för den fina utmärkelsen! Ett utdrag ur motiveringen lyder: "Parken är ett hållbart resultat av intensivt samarbete mellan vision, vattenteknik, geoteknik, ekonomi och landskapsgestaltning. Dagvattenhanteringen, som blir allt viktigare när alltmer av markytan hårdgörs, tjänar sitt syfte både som rekreation för besökare och som naturlig rening av vattnet innan det rinner ut i närmaste vattendrag." Ekologigruppen är stolta och hoppas på fortsatt utveckling av Kyrkparkens värden!

Fler projekt inom landskapsarkitektur hittar du här.

 

 

EKOaktuellt ARKIV
Här kan du hitta tidigare månaders EKOaktuellt >>>

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer på Ekologigruppen? Prenumerera på EKOaktuellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raul Vicente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar StadHållbar Stad finns också på facebook.

 

Björn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar StadHållbar Stad finns också på facebook.

 

Emma Hell Lövgren

 

 

 

 

 

 

Hållbar Stad

Hållbar Stad finns också på facebook.

 

 

 

 

Du hittar presentationerna från frukostseminariet här.

 

Tid: Tisdag den 2 februari kl. 13.00 - 16.00
Plats: Malmö Stad, Stadshuset, August Palms plats 1
Anmälan: Skicka ett epost till helena.hansson@malmo.se senast den 25 januari

 

Tid: 26 januari, kl. 7.30 - 9.30
Plats: Ekologigruppens kontor, Åsögatan 121, 5 tr (T Medborgarplatsen)
Anmälan: Skicka ett epost till anmalan@ekologigruppen.se senast den 22 januari

 

Hållbar Stad finns också på facebook.

 

 

 

Ekosystemtjänstartläggning

Ekologigruppens ekosystemtjänst-kartläggning i Sollentuna kommun presenterades som exempel på årets MKB-dag

 

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

 

Den överklagade detaljplanen med planbestämmelser för stärkta eksamband går igenom.

Kontakta Karin Terä om du har frågor kring projektet.

 

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

 

 

 

 

 

Emma Hammarström

 

 

 

Vi expanderar vår verksamhet i södra Sverige genom våra nya medarbetare Anna Persson (t.v.) och Gesa Hildebrant (t.h.).

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

 

Webbinariet kommer behandla:

  • Vilket utrymme för kompensation finns i Miljöbalken?
  • Vilka strategiska överväganden och beslut behövs för att genomföra kompensationsåtgärder? 
  • Praktiska exempel på kompensationsåtgärder enligt Miljöbalken och i fysisk planering

Anmälan: anmalan@ekologigruppen.se senast den 2a oktober 2015.

Kontakta tim.schnoor@ekologigruppen.se,
08-52520108 om ni har frågor om programmet.

 

 

 

Ekologigruppen arbetar med kompensationsåtgärder i samband med Förbifart Stockholm. På bilden flyttas backsippor till mer lämpliga miljöer.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Hur nära är stationsnära? Läs Elisabetta Troglios blogginlägg på Hållbar stad.

 

Visning av Kyrkparken. Här går turen över en av parkens dagvattendammar, som även gästades av många spännande fåglar.

 

 

Skiss och modell av Parken Pallis, White Arkitekter.

 

 

I Vetenskapens värld gavs nytt argument för bevarande av biologisk mångfald: minskad risk för allergi!

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

Johan Allmér fäster duvhöksboet.

 

 

 

 

Utsikt från Uppsalakontoret.

Johan Allmér (Ekologigruppen) och Sara Nordén (SKB). Bild: Lasse Modin, Lagerbladet.

 

Regnet kommer - NU! Karin Görlin om klimatanpassning på Hållbar stad.

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

 

 

Ekologigruppens nya medarbetare Sunna Pfeiffer.

 

Ekologigruppens nya medarbetare Fredrik Engdahl, vattenekolog.

 

Ekologigruppens Eleonor Martinsson och Ulrika Hamrén tar emot Järfälla kommuns byggnadsmärke.

 

 

 

EKOaktuellt

Är du intresserad av tidigare händelser på Ekologigruppen? Besök EKOaktuelltarkivet!

adress