STRATEGISK NATURVÅRD

Ekologigruppen har lång erfarenhet av att arbeta med naturvårdsstrategiska projekt på nationell, regional och kommunal nivå. Inom Ekologigruppen finns spetskompetens inom områdena miljöövervakning, uppföljning av skyddade områden, Art- och Habitatdirektivet (Natura 2000), skötsel och förvaltning av naturtyper, utveckling av samverkansplaner samt områdesskydd. Vår kompetens sträcker sig över alla typer av land- och vattenmiljöer. Detta gör att vi kan åta oss ett brett fält av uppdrag inom strategisk naturvård.

- Miljöövervaknings- och uppföljningsprogram
- Uppföljning och miljöövervakningsuppdrag
- Strategier för bevarande och skötsel av naturtyper
- Kommunala naturvårdsplaner och program
- Regionala och kommunala grönstrukturplaner
- Åtgärdsprogram för naturtyper och arter
- Samverkansplaner för värdefulla områden

Kontakt: Anders Haglund, 08 525 201 05
adress