NATURVÄRDESBEDÖMNING

Ekologigruppen har sedan slutet av 80-talet
jobbat med standardiserade metoder för naturvärdesbedömning.

Våra naturvärdesbedömningar är alltid tydliga och utformade för att användas som beslutsunderlag. Bl.a. används de som grund till arbete med skötselplaner, grönplaner, MKB och planering inför exploatering. Värderingen är metodologiskt väl beskriven och bygger på tydliga kriterier. Naturvärdesbedömningen bygger alltid på en naturinventering med naturtypskartering och artinventering. I våra produkter ingår även en kvalitetsdeklaration där eventuella osäkerheter i bedömning tydligt redovisas.

Vi genomför bl.a.:

  • Naturvärdesbedömning av naturområden
  • Värdebedömning av ekologiska samband
  • Inventering och bedömning av värdefulla träd

Läs mer om metoden (pdf)!

Kontakt: Anders Haglund, 08 525 201 05
adress