LIS-UTREDNING
Den nya strandskyddslagen ger många kommuner möjligheter att peka ut områden där strändernas kvaliteter kan utnyttjas i samband med landsbygdsutveckling. När Tierps kommun nu omarbetar sin översiktsplan, vill man samtidigt passa på att peka ut ett antal s.k. LIS-områden.

Ekologigruppen har anlitats för att utarbeta ett förslag till strategi för LIS. I utredningen beskrivs mål för kommunens landsbygdsutveckling i stort, på vilket sätt stränderna kan bidra till denna och med vilken metodik LIS-områdena kan identifieras. I utredningen ges också förslag på sju olika LIS-områden liksom förslag till lämplig landsbygdsutveckling inom dessa.

LIS Tierp
Kontakt: Krister Sernbo 08 525 201 14
adress