SKÖTSELPLANER

Ekologigruppen erbjuder tjänster inom skötselplaneringens alla faser; från reservatsbeslut till gestaltning av anläggningar, skötselanvisningar och uppföljning. Med erfarenhet i olika skalor - från nationalparker till parker i tätort - kan vi välja den skötsel som ger bäst resultat för varje specifikt område.

Våra skötselplaner är konkreta med verklighetsförankrade och pedagogiska anvisningar för hur biologisk mångfald, rekreationsvärden och kulturhistoriska värden ska tillvaratas och utvecklas.

Vi utför:

  • Skötselplaner för nationalparker, naturreservat, tätortsnära naturområden och parker
  • Bevarandeplaner för Natura 2000-områden
  • Skötselplaner för tätortsnära naturområden
  • Skötselplaner för parkmark
  • Planer för skogsbränning
  • Uppföljning av skötsel
  • Gestaltning av friluftsanläggningar
Kontakt: Jens-Henrik Kloth
08 525 201 10
adress