LANDSKAPSPLANERING

En god planering handlar om att skapa förutsättningar för en resurseffektiv markanvändning och undvika beslut som får oåterkalleliga effekter i landskapet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla metoder för en tydlig bedömning av landskapets värden, både vad gäller sociala naturvärden och biologisk mångfald. Med vår unika sammansättning av kompetenser tar vi vara på landskapets helhetsvärden, helt enligt den europeiska landskapskonventionen. I våra utredningar arbetar vi med ett jämställdhetsperspektiv och strävar efter att beskriva kvaliteter för alla åldersgrupper.

  • Grönstrukturplanering
  • Planering för vindkraftsetableringar
  • Rekreations- och tillgänglighetsutredningar
Kontakt: Anna Maria Larson,
08 525 201 07
adress