MKB FÖR NATURA 2000-OMRÅDEN

Projekt som riskerar påverka Natura 2000-områden ska bedömas enligt miljöbalkens 7 kapitel. Ekologigruppen har tillsammans med jurister utvecklat en metodik för bedömning av påverkan på Natura 2000 områden för att på ett konsekvent och adekvat sätt svara upp mot de krav som lagstiftningen kring Natura 2000 ställer. Metodiken tar även hänsyn till de krav som ställs i habitatdirektivet.

Våra miljökonsekvensbeskrivningar för Natura 2000 områden har fungerat bra i prövningar.

 

Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
adress