PLAN-MKB

Vår målsättning med miljöbedömning är att tydligt utveckla hållbarheten inom varje projekt. Samtidigt ska våra produkter vara tydliga beslutsunderlag och fungera klanderfritt i planprocessen. Expertkunskap inom arbetet med att utvärdera hållbarhet kombineras med kunskap om planprocessens och miljöbedömningens olika delar. Vi arbetar med alla steg och nivåer inom planprocessen, från tidiga behovsbedömningar av detaljplaner till MKB av ÖP och strategiska miljöbedömningar. Våra produkter förnyas kontinuerligt, då vi fortlöpande utvecklar nya metoder för att värdera och beskriva konsekvenser.

Vi genomför:

  • Behovsbedömning av miljöbedömning
  • MKB av detaljplaner
  • MKB av fördjupade översiktsplaner
  • MKB av kommunala översiktsplaner
  • Strategiska miljöbedömningar

Läs mer om produkterna här (pdf).

Miljökonsekvensbeskrivning
Kontakt: Lena Brunsell, 08 525 201 15
adress